Algemene voorwaarden

Artikel 1.  Algemeen
1)  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere zorgovereenkomst tussen PGBLoman, hierna te noemen "Zorgverlener", en een zorgvrager en/of zorginstelling/stichting, hierna te noemen "Zorgvrager", tezamen te noemen "Partijen", waarop Zorgverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2) De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Zorgverlener, waarvoor Zorgverlener de voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor de uitvoering waarvan door Zorgverlener derden worden betrokken;

3) Voor Zorgvrager geldt, dat indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing blijft. Partijen zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen;

4) De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Zorgvrager wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5) Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient deze uitleg plaats te vinden `naar de geest` van deze bepalingen;

6) Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden;

7) Indien Zorgverlener niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Zorgverlener in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

8) Indien bij cliënten gebruik wordt gemaakt van de modelovereenkomst van SVB geldt, dat de voorwaarden van de SVB, voor zover zij nog niet opgenomen zijn in dealgemene voorwaarden van PGB-Loman, als aanvulling moeten worden gezien op deze algemene voorwaarden.

9) Indien de zorgvraag vanuit de cliënt niet door kan gaan, dient de cliënt de afspraak uiterlijk 12 uur voor aanvang van de afspraak te annuleren. Bij te late annulering houdt zorgverlener het recht om de niet gewerkte uren volgens het normale tarief in rekening te brengen.Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1) Alle offertes van Zorgverlener zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, dan kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offertebetrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is;

2) Zorgverlener kan niet aan haar offertes worden gehouden, indien Zorgvrager redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat;

3) De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven;

4) Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Zorgverlener daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Zorgverlener anders aangeeft;

5) Een samengestelde prijsopgave verplicht Zorgverlener niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1)De overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen;

2)  Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn wordt overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Zorgvrager derhalve Zorgverlener schriftelijk in gebreke te stellen. Zorgverlener dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst;

3) Zorgverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap;

4) Zorgverlener heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten;

5) Indien door Zorgverlener of door Zorgverlener ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Zorgvrager of op een door Zorgvrager aangewezen locatie, dan draagt Zorgvrager kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

6) Zorgverlener is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren;

7) Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Zorgverlener de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Zorgvrager de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd;

8) Zorgvrager draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zorgverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Zorgvrager redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Zorgverlener worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Zorgverlener zijn verstrekt, heeft Zorgverlener het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Zorgvrager in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Zorgvrager de gegevens aan Zorgverlener ter beschikking heeft gesteld. Zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door Zorgvrager verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

9) Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Zorgvrager of van bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Zorgverlener zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Zorgvrager aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering;

10) Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Zorgverlener gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat door beide Partijen akkoord is gegeven voor de voor uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Zorgverlener op en is voor Zorgvrager geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren;

11) Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Zorgverlener een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken;

12) Indien Zorgvrager in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Zorgverlener gehouden is, dan is Zorgvrager aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Zorgverlener daardoor direct of indirect ontstaan;

13) Indien Partijen een vast honorarium of vaste prijs overeenkomen, dan is Zorgverlener niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat Zorgvrager in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs, lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

14) Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend Zorgvrager die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Zorgverlener

- alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
- indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Zorgvrager rustende verplichting ingevolge de wet;
- indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
- of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1) Zorgverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Zorgvrager de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Zorgverlener ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Zorgvrager de verplichtingen niet zal nakomen, indien Zorgvrager bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Zorgvrager niet langer van Zorgverlener kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

2) Voorts is Zorgverlener bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Zorgverlener kan worden gevergd;

3) Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Zorgverlener op Zorgvrager onmiddellijk opeisbaar. Indien Zorgverlener de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst;

4) Indien Zorgverlener tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan;

5) Indien de ontbinding aan Zorgvrager toerekenbaar is, is Zorgverlener gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan;

6) Indien Zorgvrager de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Zorgverlener gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Zorgvrager, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht;

7) Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Zorgverlener, zal Zorgverlener in overleg met Zorgvrager zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan Zorgvrager toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Zorgverlener extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Zorgvrager in rekening gebracht. Zorgvrager is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Zorgverlener anders aangeeft.

8) In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van Zorgvrager, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Zorgvrager niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Zorgverlener vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Zorgverlener op Zorgvrager zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5. Overmacht
1) Zorgverlener is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Zorgvrager indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt;

2) Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Zorgverlener geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Zorgverlener niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Zorgverlener heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Zorgverlener zijn verbintenis had moeten nakomen;

3) Zorgverlener kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

4) Voor zoveel Zorgverlener ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Zorgverlener gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Zorgvrager is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten
1) Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Zorgverlener aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Zorgverlener aangegeven. Zorgverlener is gerechtigd om periodiek te factureren;

2) Indien Zorgvrager in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Zorgvrager van rechtswege in verzuim. Zorgvrager is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Zorgvrager in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag;

3) Zorgverlener heeft het recht de door Zorgvrager gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Zorgverlener kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Zorgvrager een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Zorgverlener kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan;

4) Zorgvrager is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Zorgverlener verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Zorgvrager die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten;

5) Indien de Zorgvrager in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Zorgvrager. Het verzuim van de Zorgvrager die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Zorgverlener echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Zorgvrager geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Zorgvrager worden verhaald. De Zorgvrager is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1) Indien Zorgverlener aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

2) Zorgverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Zorgverlener is uitgegaan van door of namens Zorgvrager verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

3) Indien Zorgverlener aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Zorgverlener beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

4) De aansprakelijkheid van Zorgverlener is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval;

5) Zorgverlener is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade;

6) Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Zorgverlener aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Zorgverlener toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Zorgvrager aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Zorgverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

7) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Zorgverlener.

Artikel 8.  Vrijwaring
1) Zorgvrager vrijwaart Zorgverlener voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Zorgverlener toerekenbaar is;

2) Indien Zorgverlener uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Zorgvrager gehouden Zorgverlener zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Zorgvrager in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Zorgverlener, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Zorgverlener en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Zorgvrager.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
1) Zorgverlener behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Zorgverlener heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Zorgvrager ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1) Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Zorgverlener partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten;

2) De rechter in de vestigingsplaats van Zorgverlener is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Zorgverlener het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.